Om Polarfisk AS

Polarfisk AS er et selskap som er etablert i Meløy kommune i Nordland fylke. Selskapets formål å drive med landbasert oppdrett av Russisk stør og Sterlett stør med produksjon av rogn som foredles til ekte caviar (kjent som russisk caviar ), og stør kjøtt som foredles til eksklusive produkter. Polarfisk AS vil lansere merkevare basert på eksklusiv caviar og produkter av stør som er produsert på en bærekraftig måte i et arktisk rent miljø.

Polarfisk sitt anlegg i Bjærangsfjord har vært under en kontinuerlig innvendig opprustning for mottak av rogn, klekking og startforing. Midler fra foregående emisjoner har vært benyttet til driften av dette formålet.

Selskapet har en beholdning av 26.000 stk friske Russiske størfisk og 600 Sterlett størfisk.

50 %, ca 13.000 tusen av den Russisk støren kan vokse opp som hunnfisk. Ved avsetting til stamfisk og utsortering av 3.000 stk sitter vi igjen med 10.000 produktive hunfisker for rogn til caviarproduksjon. Ved uttak av rogn uten slakting kan denne fisken fra produksjonsstart av rogn til slakting gi ca 1 kg rogn pr fisk i snitt pr 15 måneders syklus. Det vil si ca 10 tonn caviar pr syklus. Selskapet vil importere ny rogn av Russisk stør og Sterlett stør for klekking og utsortering med ivaretakelse av det beste materialet hvert år. Det kan gi selskapet en produksjon på inntil 15 tonn caviar pr år.

Selskapets nåværende beholdning av Sterlett størfisk vil hovedsakelig bli avsatt til stamfiskproduksjon. Sterlett rogn for klekking til produksjonsfisk vil bli importert hvert år parallelt med Russisk størrogn. Sterlett stør kommer raskere i moden tilstand for uttak av rogn til caviarproduksjon sammenliknet med Russisk stør. Sterlett vil gi raskere inntekt i forhold til Russisk stør. Den største avkastingen vil imidlertid komme fra Russisk stør da denne gir en mer eksklusiv caviar.

Med ny metode for uttak av rogn uten slakting, kan størfisken i praksis produsere rogn i 10 til 15 år. Det gir en betydelig gevinst da rognen blir bedre i kvalitet for hvert uttak.

Polarfisk AS skal ha sitt hovedfokus på oppbygging, utvikling og bærekraftig drift av Norges første landbaserte produksjonsanlegg for Russisk stør og Sterlett stør. Anlegget skal ivareta hele næringskjeden fra klekking og produksjon på yngel og settefisk av størfisk. Videre med påvekst til rogn- og matfisk, videreforedling og salg av markedsklare produkter. Produktene skal markedsføres i utvalgte markedssegmenter, men med spesielt fokus på luksusmarkedet internasjonalt.

Polarfisk AS baserer forretningskonseptet på et stort kommersielt potensiale og høyt kompetanse i alle ledd. Selskapet kjøper befruktet rogn for klekking fra det tyske selskapet Fischzucht Rhönforelle GmbH & Co. som ligger i Gersfeld, og har drevet med landbasert oppdrett av størfisk i 25 år. Selskapet kjennetegnes av kompetente medarbeidere og som seriøs leverandør av bl.a. befruktet rogn.

Polarfisk AS skal bygge et komplett landbasert oppdrettsanlegg for størfisk med foredlingsanlegg og ferdigvareproduksjon integrert.

Anleggsutbyggingen er planlagt gjennomført i to trinn, første trinn med 5 tonn caviar pr år. Det vil medføre investeringskostnad på ca. 160 MNOK. Totale investeringer ferdig utbygd anlegg for 10 tonns produksjon er beregnet til 210 MNOK. Dersom selskapet vil øke produksjonen til 15 tonn vil det kreves mer egenkapital og ytterligere investeringer utover det planlagte.

Ved full utnyttelse av konsesjonsvolumet er det beregnet mellom 30 og 50 ansatte.

Stående biomasse til enhver tid ved oppkjørt anlegg: 400 – 650 tonn.

Planlagt årsproduksjon: 10 tonn caviar og 220 – 400 tonn sløyd og filetert størfisk.

********************************************************************************************

Anleggets 1. utbyggingstrinn på Øren ved Storåga i Bjærangsfjord og et eksempel av et moderne resirkuleringssystem, RAS.

Nøkkelinfo fra brreg.no
Organisasjonsnummer 994 210 246
Navn/foretaksnavn: POLARFISK AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Forretningsadresse: Bjærangsfjord, 8178 Halsa
Kommune: Meløy
Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord
Daglig leder: Anker Bergli
Telefonnummer: +47 47614000

 

 


Top